การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)

Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 •              4021105 หลักเคมี
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4071102 ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ
 •              4071104 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
 •              4071105 ระบบสุขภาพของไทย
 •              4071203 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1
 •              4071204 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2
 •              4071206 เภสัชพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร
 •              4071207 เภสัชเวท
 •              4072102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 •              4072132 ชีวเคมีทางการแพทย์
 •              4072406 เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย
 •              4073414 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
 •              4073603 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
 •              4073604 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
 •              4074310 พยาธิวิทยา
 •              4074901 การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย
 •        กลุ่มวิชาชีพ
 •              4073404 เวชกรรมไทย 4
 •              4073403 เวชกรรมไทย 3
 •              4072402 เภสัชกรรมไทย 1
 •              4072403 เภสัชกรรมไทย 2
 •              4072404 เภสัชกรรมไทย 3
 •              4072409 การผดุงครรภ์ไทย 1
 •              4072410 การผดุงครรภ์ไทย 2
 •              4072411 การนวดไทย 1
 •              4072412 การนวดไทย 2
 •              4072413 การนวดไทย 3
 •              4073401 เวชกรรมไทย 1
 •              4073402 เวชกรรมไทย 2
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4074802 ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 •              4074801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
 •              4073801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
 •              4072802 ฝึกประสบการณ์ผดุงครรภ์ไทย
 •              4072801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(รวม) 138 หน่วยกิจ
 • 102 หน่วยกิจ
 •        51
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(2-0-4)
 •    1(1-0-2)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(0-4-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-2-1)
 •        36
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    4(3-2-7)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-5-5)
 •    3(2-5-5)
 •    3(2-5-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •        15
 •    3(300)
 •    4(400)
 •    3(300)
 •    2(200)
 •    3(300)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)

คณะวิทย์ฯ

Social Links