ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

Bachelor of Education (Science)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู
 •              1002101 ภาษาและวัฒนธรรม
 •              1004104 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
 •              1012101 ความเป็นครู
 •              1012102 ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา
 •              1012103 การประกันคุณภาพการศึกษา
 •              1023201 การพัฒนาหลักสูตร
 •              1023202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 •              1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              1042104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •              1043408 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 •              1052501 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
 •              1052502 จิตวิทยการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 •              1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
 •              1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              4011101 ฟิสิกส์1
 •              4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 •              4011103 ฟิสิกส์ 2
 •              4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 •              4021101 เคมี 1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 •              4021103 เคมี 2
 •              4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
 •              4031101 ชีววิทยา 1
 •              4031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 •              4031103 ชีววิทยา 2
 •              4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 •              4091111 แคลคูลัส 1
 •              4091112 แคลคูลัส 2
 •              4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 •              4061101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •              4004901 โครงการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
 •              4004904 สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
 •              4013308 แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
 •              4003904 โครงงานวิทยาศาสตร์
 •              4024310 เคมีอินทรีย์
 •              4024207 เคมีอนินทรีย์
 •              4032201 พฤกษศาสตร์
 •              4031301 สัตววิทยา
 •              4002401 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
 •              4052105 วิทยาศาสตร์โลก
 •              4003402 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 •              4004201 พลังงานและพลังงานทางเลือก
 •              4053106 อุตุนิยมวิทยา
 •              4053107 ธรณีวิทยา
 •              4003905 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1
 •              4004902 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4003906 ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
 •              4004903 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 •              1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(รวม) 172 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 136 หน่วยกิจ
 •        38
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    1(90)
 •    1(90)
 •        82
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        4
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •        12
 •    6(540)
 •    6(540)

คณะวิทย์ฯ

Social Links