ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Bachelor of Education (Physics)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              4011101 ฟิสิกส์1
 •              4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 •              4011103 ฟิสิกส์ 2
 •              4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 •              4021101 เคมี 1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 •              4021103 เคมี 2
 •              4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4012301 ฟิสิกส์ของคลื่น
 •              4012601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
 •              4012302 กลศาสตร์
 •              4012602 ปฏิบัติการกลศาสตร์
 •              4013401 ฟิสิกส์แผนใหม่
 •              4013603 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
 •              4012201 อุณหพลศาสตร์
 •              4012202 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 •              4012203 ธรณีวิทยา
 •              4012204 อุตุนิยมวิทยา
 •              4014205 กลศาสตร์ของไหล
 •              4014402 กลศาสตร์ควอนตัม
 •              4013501 แม่เหล็กไฟฟ้า
 •              4013701 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
 •              4013206 พลังงานและพลังงานทางเลือก
 •              4014502 อิเล็กทรอนิกส์
 •              4014702 สัมมนาฟิสิกส์
 •              4091111 แคลคูลัส 1
 •              4091112 แคลคูลัส 2
 •              4013801 พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 1
 •              4013802 พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 2
 •        ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู
 •              1002101 ภาษาและวัฒนธรรม
 •              1004104 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
 •              1012101 ความเป็นครู
 •              1012102 ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา
 •              1012103 การประกันคุณภาพการศึกษา
 •              1023201 การพัฒนาหลักสูตร
 •              1023202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 •              1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              1042104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •              1043408 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 •              1052501 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
 •              1052502 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 •              1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
 •              1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4013803 ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์
 •              4013804 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์
 •              4013805 การสร้างสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 •              1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(รวม) 169 หน่วยกิจ
 • 133 หน่วยกิจ
 •        78
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        38
 •    2 (1-2-3)
 •    2 (1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    1(90)
 •    1(90)
 •        5
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-3-5)
 •        12
 •    6(540)
 •    6(540)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)

คณะวิทย์ฯ

Social Links