วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

Bachelor of Science (Public Health)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4011105 หลักฟิสิกส์
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4021105 หลักเคมี
 •              4071103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์1
 •              4071104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
 •              4072306 การปฐมพยาบาล
 •              4072132 ชีวเคมีทางการแพทย์
 •              4072309 โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
 •              4072402 การสาธารณสุขเบื้องต้น
 •              4072403 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
 •              4073218 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 •              4073221 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 •              4073238 พฤติกรรมสุขภาพ
 •              4073307 อนามัยชุมชน
 •              4073309 เวชศาสตร์เบื้องต้น
 •              4073414 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
 •              4073415 การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
 •              4073601 ชีวสถิติสาธารณสุข
 •              4073902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
 •              4074310 พยาธิวิทยา
 •              4074904 การวิจัยทางสาธารณสุข
 •              4074905 สัมมนาสาธารณสุข
 •              4073203 สุขภาพจิต
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4074824 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
 •              4074825 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 139 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 102 หน่วยกิจ
 •        96
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    2(2-0-4)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(3-0-6)
 •    2(1-2-3)
 •    1(0-3-3)
 •    2(2-0-4)
 •        6
 •    3(270)
 •    3(270)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะวิทย์ฯ

Social Links