ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

Bachelor of Education (Biology)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู
 •              1002101 ภาษาและวัฒนธรรม
 •              1004104 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
 •              1012101 ความเป็นครู
 •              1012102 ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา
 •              1012103 การประกันคุณภาพการศึกษา
 •              1023201 การพัฒนาหลักสูตร
 •              1023202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 •              1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              1042104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •              1043408 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 •              1052501 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
 •              1052502 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 •              1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
 •              1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              4011105 หลักฟิสิกส์
 •              4021105 หลักเคมี
 •              4031101 ชีววิทยา 1
 •              4031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 •              4031103 ชีววิทยา 2
 •              4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 •              4031107 ชีววิทยาของเซลล์
 •              4031109 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
 •              4031301 สัตววิทยา
 •              4032201 พฤกษศาสตร์
 •              4032401 พันธุศาสตร์
 •              4032601 จุลชีววิทยา
 •              4033101 นิเวศวิทยา
 •              4033202 สรีรวิทยาของพืช
 •              4034115 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
 •              4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
 •              4034902 สัมมนาชีววิทยา
 •              4034905 สถิติทางชีววิทยา
 •              4091604 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 •              4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 •              4033621 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1
 •              4033622 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4033626 ทักษะสำหรับครูชีววิทยา
 •              4033627 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 •              1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 165 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 129 หน่วยกิจ
 •        38
 •    2 (1-2-3)
 •    2 (1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    1(90)
 •    1(90)
 •        75
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •        4
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •        12
 •    6(540)
 •    6(540)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะวิทย์ฯ

Social Links