วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

Bachelor of Science (Applied Statistics)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาแกน
 •              4091201 หลักการคณิตศาสตร์
 •              4091111 แคลคูลัส 1
 •              4091112 แคลคูลัส 2
 •              4031106 ชีววิทยาทั่วไป
 •              4031107 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4112101 สถิติวิเคราะห์
 •              4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 •              4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1
 •              4113301 การวิเคราะห์การถดถอย
 •              4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
 •              4113302 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
 •              4093604 กำหนดการเชิงเส้น
 •              4113309 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
 •              4113501 การวิจัยปฏิบัติการ
 •              4113304 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
 •              4113305 แผนแบบการทดลอง
 •              4114304 หลักการวิจัย
 •              4113401 วิธีการทำสำมะโนและการสำรวจเบื้องต้น
 •              4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
 •              4114307 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4114884 สัมมนาสหกิจศึกษา
 •              4114883 สหกิจศึกษา
 •              4118882 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ สหกิจศึกษา 2
 •              4118881 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ สหกิจศึกษา 1
 •              4114801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์
 •              4114802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์
 •              4114902 โครงการพิเศษ
(รวม) 125 หน่วยกิจ
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 89 หน่วยกิจ
 •        13
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •        69
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2–2–5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •        7
 •    1(70)
 •    4(400)
 •    1(70)
 •    1(70)
 •    2(140)
 •    3(225)
 •    2(1-2-5)

คณะวิทย์ฯ

Social Links