วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

Bachelor of Science (Mathematics)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาแกน
 •              4091111 แคลคูลัส 1
 •              4091112 แคลคูลัส 2
 •              4011106 ฟิสิกส์ทั่วไป
 •              4011107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
 •              4021101 เคมี 1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 •              4031106 ชีววิทยาทั่วไป
 •              4031107 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 •              4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4091201 หลักการคณิตศาสตร์
 •              4092114 แคลคูลัสหลายตัวแปร
 •              4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1
 •              4093301 คณิตนามธรรม 1
 •              4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
 •              4094412 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
 •              4094413 ตัวแปรเชิงซ้อน
 •              4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์
 •              4093901 การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์
 •              4094902 การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์
 •              4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 •              4113106 สถิติเพื่อการวิจัย
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
 •              4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 132 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 96 หน่วยกิจ
 •        18
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •        71
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(1-2-3)
 •    1(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •        7
 •    2(90)
 •    5(450)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะวิทย์ฯ

Social Links