ครุศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์)

Bachelor of Education (Computer)

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE 101 ไทยอารยศึกษา
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE 201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE 301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE 302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE 303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE 401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        กลุ่มวิชาชีพครู
 •              1002101 ภาษาและวัฒนธรรม
 •              1004104 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
 •              1012101 ความเป็นครู
 •              1012102 ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา
 •              1012103 การประกันคุณภาพการศึกษา
 •              1023201 การพัฒนาหลักสูตร
 •              1023202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 •              1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              1042104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •              1043408 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 •              1052501 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
 •              1052502 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 •              1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
 •              1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
 •        กลุ่มวิชาเอก
 •              4141102 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4141202 โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล
 •              4141301 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 •              4141401 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
 •              4141601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
 •              4141702 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
 •              4142201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 •              4142401 ระบบปฏิบัติการ
 •              4142502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 •              4142601 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
 •              4142701 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
 •              4143202 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
 •              4143302 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
 •              4143601 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
 •              4143604 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา
 •              4143701 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต
 •              4144601 การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์
 •              4144903 โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 •              4144803 การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
 •              4144804 การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2
 •        กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4144801 นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
 •              4144802 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูคอมพิวเตอร์
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 •              1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(รวม) 165 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 129 หน่วยกิจ
 •        38
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    1(90)
 •    1(90)
 •        75
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        4
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        12
 •    6(540)
 •    6(540)

คณะ วิทย์ฯ