ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

Bachelor of Education (Home Economics)

 
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE 101 ไทยอารยศึกษา
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE 201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE 301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE 302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE 303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE 401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        กลุ่มวิชาชีพครู
 •              1002101 ภาษาและวัฒนธรรม
 •              1004104 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
 •              1012101 ความเป็นครู
 •              1012102 ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา
 •              1012103 การประกันคุณภาพการศึกษา
 •              1023201 การพัฒนาหลักสูตร
 •              1023202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 •              1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              1042104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •              1043408 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 •              1052501 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
 •              1052502 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 •              1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
 •              1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
 •        กลุ่มวิชาเอก
 •              4501101 การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์
 •              4501105 ศิลปะในคหกรรมศาสตร์
 •              4502101 เคมีประยุกต์สำหรับครูคหกรรมศาสตร์
 •              4502101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคหกรรมศาสตร์
 •              4504901 ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์
 •              45049024 การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
 •              4511101 โภชนาการ
 •              4511204 หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร
 •              4513203 ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก
 •              4521101 ความรู้เรื่องผ้า
 •              4521102 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 •              4521104 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
 •              4531102 การปรับปรุงและการตกแต่งที่อยู่อาศัย
 •              4531201 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
 •              454110 พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว
 •              4541201 การดูแลเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ
 •              4551105 การประดิษฐ์เครื่องสดไทย
 •              4553407 การฝีมือ
 •              4552105 การแกะสลักผักผลไม้และวัสดุสร้างสรรค์
 •              4503621 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1
 •              4503622 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2
 •        กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4503623 ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์
 •              4503624 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 •              4503625 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 •              1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(รวม) 164 หน่วยกิจ
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 128 หน่วยกิจ
 •        38
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    1(90)
 •    1(90)
 •        74
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(3-0-6)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •     3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        4
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •        12
 •    6(540)
 •    6(540)

คณะ วิทย์ฯ