ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

Bachelor of Education (Mathematics)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู
 •              1012101 ความเป็นครู
 •              1012102 ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา
 •              1002101 ภาษาและวัฒนธรรม
 •              1052501 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
 •              1052502 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 •              1023201 การพัฒนาหลักสูตร
 •              1023202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 •              1043408 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 •              1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              1042104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •              1012103 การประกันคุณภาพการศึกษา
 •              1004104 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
 •              1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
 •              1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              4090001 ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 •              4091111 แคลคูลัส 1
 •              4091112 แคลคูลัส 2
 •              4091113 แคลคูลัส 3
 •              4091115 เรขาคณิตวิเคราะห์
 •              4091201 หลักการคณิตศาสตร์
 •              4092201 ระบบจำนวน
 •              4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น
 •              4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1
 •              4092602 พีชคณิตเชิงเส้น 2
 •              4093301 พีชคณิตนามธรรม 1
 •              4093604 กำหนดการเชิงเส้น
 •              4094201 ทฤษฎีจำนวน
 •              4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
 •              4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
 •              4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์
 •              4094903 โครงงาน
 •              4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 •              4113106 สถิติเพื่อการวิจัย
 •              4093621 พฤติกรรมการสอนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1
 •              4093622 พฤติกรรมการสอนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4093623 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1
 •              4093624 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 •              1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(รวม) 166 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 130 หน่วยกิจ
 •        38
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    1(90)
 •    1(90)
 •        76
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        4
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •        12
 •    6(540)
 •    6(540)

คณะวิทย์ฯ

Social Links