ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Bachelor of Education (Physics)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู
 •              1011101 หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู
 •              1011102 คุณลักษณะวิชาชีพครูและการเป็นครูมืออาชีพ
 •              1012203 การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 •              1012204 การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
 •              1021205 การพัฒนาหลักสูตร
 •              1023303 การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้
 •              1023304 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเอก
 •              1031101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              1042104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •              1043408 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
 •              1051202 จิตวิทยาการเรียนรู้
 •              1053502 จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              4011101 ฟิสิกส์1
 •              4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 •              4011103 ฟิสิกส์ 2
 •              4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 •              4021101 เคมี 1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 •              4021103 เคมี 2
 •              4031101 ชีววิทยา 1
 •              4031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 •              4031103 ชีววิทยา 2
 •              4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 •              4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 •              4052101 ธรรีวิทยา
 •              4052301 อุตุนิยมวิทยา
 •              4012302 ฟิสิกส์ของคลื่น
 •              4013601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
 •              4013301 กลศสตร์
 •              4012601 ปฏิบัติการกลศาสตร์
 •              4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่
 •              4013602 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
 •              4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า
 •              4012602 ปฏิบัติการณ์แม่เหล็กไฟฟ้า
 •              4013401 กลศาสตร์ควอนตัม
 •              4013304 อุณหพลศาสตร์
 •              4013407 กลศาสตร์ของไหล
 •              4013501 อิเล็กทรอนิกส์
 •              4003201 พลังงานและพลังงานทางเลือก
 •              4003901 วิจัยทางวิทยาศาสตร์
 •              4014902 สัมมนาฟิสิกส์
 •              4091604 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 •              4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 •              1551612 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 •              4123608 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 •              4013503 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 •              4014405 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
 •              4014406 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
 •              4013403 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 •              4014601 ปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์
 •              4012203 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
 •              4013101 พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 1
 •              4013102 พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4013103 ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์
 •              4013104 ทักษะกระบวนการทางฟิสิกส์
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              1004801 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
 •              1004802 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
 •              1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 •              1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
(รวม) 175 หน่วยกิจ
 • 139 หน่วยกิจ
 •        38
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •        83
 •    3 (3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3 (3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3 (3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3 (2-2-5)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3 (3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •        4
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •        14
 •    1(90)
 •    1(90)
 •    6(540)
 •    6(540)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •        6
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •        9
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •        9
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)

คณะวิทย์ฯ

Social Links