ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

Bachelor of Education (Chemistry)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู
 •              1002101 ภาษาและวัฒนธรรม
 •              1004104 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
 •              1012101 ความเป็นครู
 •              1012102 ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา
 •              1012103 การประกันคุณภาพการศึกษา
 •              1023201 การพัฒนาหลักสูตร
 •              1023202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 •              1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              1042104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •              1043408 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 •              1052501 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
 •              1052502 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 •              1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
 •              1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              4011105 หลักฟิสิกส์
 •              4011105 หลักฟิสิกส์
 •              4021101 เคมี 1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 •              4021103 เคมี 2
 •              4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
 •              4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
 •              4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 •              4022307 เคมีอินทรีย์ 1
 •              4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 •              4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 •              4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 •              4022503 ชีวเคมี 1
 •              4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
 •              4022616 เคมีวิเคราะห์
 •              4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
 •              4023202 เคมีอนินทรีย์ 2
 •              4023203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
 •              4023301 เคมีอินทรีย์ 2
 •              4023302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 •              4023738 เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1
 •              4023739 เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2
 •              4024911 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี
 •              4024912 โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4091111 แคลคูลัส 1
 •              4091112 แคลคูลัส 2
 •              4023905 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1
 •              4023906 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4023909 สื่อการสอนวิชาเคมี
 •              4023910 ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 •              1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(รวม) 167 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 131 หน่วยกิจ
 •        38
 •    2 (1-2-3)
 •    2 (1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    1(90)
 •    1(90)
 •        77
 •    2(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(0-2-4)
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •        4
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        12
 •    6 (540)
 •    6(540)

คณะวิทย์ฯ

Social Links