ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

Bachelor of Education (Home Economics)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู
 •              1011101 หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู
 •              1011102 คุณลักษณะวิชาชีพครูและการเป็นครูมืออาชีพ
 •              1012203 การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 •              1012204 การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
 •              1021205 การพัฒนาหลักสูตร
 •              1023303 การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้
 •              1023304 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเอก
 •              1031101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              1042104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •              1043408 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
 •              1051202 จิตวิทยาการเรียนรู้
 •              1053502 จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              1551620 ภาษาอังกฤษในคหกรรมศาสตร์
 •              4021701 เคมีประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์
 •              4501101 การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์
 •              4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
 •              4501103 บริโภคศึกษา
 •              4501104 ศิลปะในชีวิตประจำวัน
 •              4504901 ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์
 •              4504902 การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
 •              4511101 โภชนาการ
 •              4511201 การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
 •              4521102 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 •              4521104 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
 •              4531101 การปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 •              4532302 การจัดการที่อยู่อาศัยและการตกแต่งบ้าน
 •              4541101 พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว
 •              4541201 การดูแลเด็ก วัยรุ่นและผู้สูงอายุ
 •              4551101 งานประดิษฐ์ใบไม้และดอกไม้สด
 •              4553407 การฝีมือ
 •              4503621 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1
 •              4503622 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4503623 ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์
 •              4503624 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 •              4503625 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              1004801 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
 •              1004802 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
 •              1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 •              1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
(รวม) 166 หน่วยกิจ
 • 130 หน่วยกิจ
 •        38
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2- 3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        74
 •    3(3-0-6)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        4
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •        14
 •    1(90)
 •    1(90)
 •    6(540)
 •    6(540)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •        6
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •        9
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •        9
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)

คณะวิทย์ฯ

Social Links