ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

Bachelor of Education (Chemistry)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              4011105 หลักฟิสิกส์
 •              4021101 เคมี 1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 •              4021103 เคมี 2
 •              4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
 •              4022201 เคมีอนินทรีย์1
 •              4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์1
 •              4022307 เคมีอินทรีย์ 1
 •              4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 •              4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 •              4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 •              4022503 ชีวเคมี 1
 •              4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
 •              4022616 เคมีวิเคราะห์
 •              4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
 •              4023202 เคมีอนินทรีย์ 2
 •              4023203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
 •              4023301 เคมีอินทรีย์ 2
 •              4023302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 •              4023737 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสำหรับครูเคมี
 •              4024910 โครงการศึกษาเอกเทศทางเคมี
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4091111 แคลคูลัส 1
 •              4091112 แคลคูลัส 2
 •              4023905 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1
 •              4023906 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2
 •              4023907 นวัตกรรมสื่อการสอนเคมี
 •              4023708 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเคมี
 •              4023708 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเคมี
 •        ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู
 •              1011101 หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู
 •              1011102 คุณลักษณะวิชาชีพครูและการเป็นครูมืออาชีพ
 •              1012203 การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 •              1012204 การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
 •              1021205 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
 •              1023303 การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้
 •              1023304 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเอก
 •              1031101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              1042104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •              1043408 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
 •              1051202 จิตวิทยาการเรียนรู้
 •              1053502 จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              1004801 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
 •              1004802 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
 •              1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 •              1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 166 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •        6
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •        9
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 •        9
 •    3 (2-2-5)
 •    3 (2-2-5)
 • 130 หน่วยกิจ
 •        78
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •        38
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2- 3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        14
 •    1(90)
 •    1(90)
 •    6(540)
 •    6(540)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะวิทย์ฯ

Social Links