วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาแกน
 •              4091115 เรขาคณิตวิเคราะห์
 •              4093303 วิยุตคณิต
 •              4111101 หลักสถิติ
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4131101 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4131102 ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน
 •              4132101 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4131201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 •              4132201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 •              4132303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
 •              4133201 การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
 •              4133401 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
 •              4133601 เทคโนโลยีเว็บ
 •              4131401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
 •              4132301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 •              4132302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 •              4134902 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4131501 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
 •              4132501 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4134801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4134802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
(รวม) 124 หน่วยกิจ
 • 88 หน่วยกิจ
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        72
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        7
 •    2(90)
 •    5(450)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)

คณะวิทย์ฯ

Social Links