การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)

Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 •              4021105 หลักเคมี
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
 •              4071102 ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย
 •              4071104 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
 •              4071105 ระบบสุขภาพของประเทศ
 •              4071203 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1
 •              4071204 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2
 •              4071206 เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
 •              4071207 เภสัชเวท
 •              4072102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 •              4073904 อาการวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
 •              4073414 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
 •              4074310 พยาธิวิทยา
 •        กลุ่มวิชาชีพ
 •              4072402 เภสัชกรรมไทย 1
 •              4072403 เภสัชกรรมไทย 2
 •              4072404 เภสัชกรรมไทย 3
 •              4072405 เภสัชกรรมไทย 4
 •              4072406 เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับการแพทย์แผนไทย
 •              4072409 การผดุงครรภ์ไทย 1
 •              4072410 การผดุงครรภ์ไทย 2
 •              4072411 การนวดไทย 1
 •              4072412 การนวดไทย 2
 •              4072413 การนวดไทย 3
 •              4073401 เวชกรรมไทย 1
 •              4073402 เวชกรรมไทย 2
 •              4073403 เวชกรรมไทย 3
 •              4073404 เวชกรรมไทย 4
 •              4073603 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
 •              4073604 การวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย
 •              4073606 การผลิตและการควบคุมคุณภาพยาไทยและสมุนไพร
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 139 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 • 103 หน่วยกิจ
 •        36
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(2-0-4)
 •    1(1-0-2)
 •    3(2–3–5)
 •    3(2–3–5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •        55
 •    2(1-3-3)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-3-5)
 •    3(1-6-5)
 •    3(1-6-5)
 •    3(1-6-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(0-4-6)
 •    2(1-2-3)
 •        12
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะวิทย์ฯ

Social Links