วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาแกน
 •              4131104 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
 •              4131105 คณิตศาสตร์สำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4133902 สถิติการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4131106 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4132201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 •              4132101 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4133603 การออกแบบและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร
 •              4131102 ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน
 •              4131201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 •              4132303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
 •              4133201 การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
 •              4133401 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
 •              4133601 เทคโนโลยีเว็บ
 •              4133706 การเขียนโปรแกรมยุคใหม่
 •              4131401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
 •              4132301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 •              4132302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 •              4134902 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4131501 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
 •              4132501 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
 •              4131502 การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 •              4134801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4134802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •        ข.3 กลุ่มวิชาเลือก
 •              4132401 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 •              4132701 คอมพิวเตอร์กราฟิก
 •              4133701 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 •              4132402 การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์
 •              4133202 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 •              4133203 การบริหารฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้
 •              4133204 การจัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่น
 •              4133301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 •              4133402 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 •              4133602 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
 •              4133703 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยโปรแกรมภาษา C#
 •              4133704 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 •              4133705 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 •              4134401 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา
 •              4134601 ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ
 •              4134402 การออกแบบและพัฒนาเกม
 •              4134701 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 •              4133702 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยโปรแกรมภาษาจาวา
 •              4134901 สัมนาทางด้านทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 136 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 100 หน่วยกิจ
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •        61
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(90)
 •    5(450)
 •        30
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะวิทย์ฯ

Social Links