ผู้แทนคณาอาจารย์

...

อ.ดร.เฉลา สำราญดี

คณะกรรมการประจำคณะ

...

ผศ.ดร.วาฤทธิ์ นวลนาง

คณะกรรมการประจำคณะ

...

อ.นิชาภา เฉตระการ

คณะกรรมการประจำคณะ

...

ผศ.ดร.พงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะวิทย์ฯ

Social Links