ประวัติและ ความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมาของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 44 ปี

ใจความสำคัญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเดิมเป็นส่วนราชการในวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2527 เรียกชื่อ คณะวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับครุศาสตรบัณฑิตตามลำดับ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 และได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538

คณะวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จนปัจจุบัน

คณะ วิทย์ฯ