ประวัติและ ความเป็นมา

ใจความสำคัญ


ประวัติและความเป็นมาของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 44 ปี
                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเดิมเป็นส่วนราชการในวิทยาลัยครูสุรินทร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยให้การศึกษาด้านวิชาชีพครู และได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ สำนักงานอธิการ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์แต่การผลิตกำลังคนยังคงผลิตเฉพาะสาขาการศึกษา

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตกำลังคนสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือไปจากวิชาชีพครูได้ ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการได้แยกไปสังกัดคณะวิชาครุศาสตร์ หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพิ่มอีกหลายสาขาวิชา เช่นสาขาวิชาเคมีปฏิบัติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการอาหาร เป็นต้น

เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ในวันที่ 20 กมกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสุรินทร์เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏสุรินทร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสุรินทร์ การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ในส่วนของการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีส่วนราชการเพียงหน่วยงานเดียว คือ สำนักงานเลขานุการคณะและตามประกาศของสถาบันราชภัฏสุรินทร์ได้มีประกาศเรื่อง แนวทางการบริหารวิชาการในรูปโปรแกรมวิชา ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2543

เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในวันที่ 15กมิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสุรินทร์เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีประกาศกระทรวง ศึกษาธิการลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็น 3 หน่วยงาน คือ 1) สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3) ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดีแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน คือ
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานบริการการศึกษา
3) งานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
4) งานพัฒนาบัณฑิต

คณะวิทย์ฯ

Social Links