ผู้บริหาร

...

อ.ดวงตา โนวาเชค

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

อ.ดร.น้องนุช สารภี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

อ.ดร.นันทิญา มณีโชติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

นายณัฐพงษ์ มิถุนดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

อ.ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

อ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์

หัวหน้าภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

อ.อรุณธิดา สีเชียงหา

ประธานโปรแกรมวิชา ค.บ.คณิตศาสตร์

...

อ.ไพรเวช งามสอาด

ประธานโปรแกรมวิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์

...

อ.ดร.กนกวรรณ ยันตะบุศย์

ประธานโปรแกรมวิชา ค.บ.เคมี

...

อ.ดร.น้องนุช สารภี

ประธานโปรแกรมวิชา ค.บ.ชีววิทยา

...

อ.ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

ประธานโปรแกรมวิชา ค.บ.ฟิสิกส์

...

อ.ประทีป ดวงแว่ว

ประธานโปรแกรมวิชา ค.บ.วิทยาศาสตร์

...

ผศ.ปิยะณัฐ พวงจำปา

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.คณิตศาสตร์

...

อ.ดร.เนาวรัตน์ กองคำ

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.เคมี

...

อ.ดร.เฉลา สำราญดี

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.ชีววิทยา

...

อ.ฐิตาภรณ์ นิลวรรณ

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

...

อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

...

ผศ.อรพรรณ ธรรมมา

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.สถิติประยุกต์

...

อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ

ประธานโปรแกรมวิชา ค.บ.คหกรรมศาสตร์

...

อ.ดาวินี ชิณวงศ์

ประธานโปรแกรมวิชา พท.บ.การแพทย์แผนไทย

...

อ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

...

ผศ.ดร.กฤช ตรองจิตต์

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

...

อ.สุจิตรา ผิวสว่าง

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ

...

ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์

...

ผศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า

ประธานโปรแกรมวิชา วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์

...

อ.จีระเดช อินทเจริญศานต์

ประธานโปรแกรมวิชา วท.บ.โภชนาศาสตร์และการกำหนดอาหาร

...

อาจารย์ประจำ

คณะ วิทย์ฯ