รูปภาพกิจกรรม

คลังรูปภาพกิจกรรมของศูนย์วิทย์ฯ

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดูต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส ๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดูต่อ

ค่ายวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

ดูต่อ

การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการปฏิบัติการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ช่วงที่ 1)

ดูต่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่

ดูต่อ

ประชุมประธานหลักสูตร

ประชุมประธานหลักสูตรชี้แจงปฏิทินและระเบียบการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ดูต่อ

การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนรักษ์ดินและน้ำ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนรักษ์ดินและน้ำ

ดูต่อ

ปฐมนิเทศ

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ดูต่อ

ประกันคุณภาพระดับสาขาฯ

ประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา 2560

ดูต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

ดูต่อ

กิจกรรมไหว้ครูปี 2560

กิจกรรมไหว้ครูปี 2560

ดูต่อ

รับปริญญา 2561

รับปริญญา 2561

ดูต่อ

การประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

การประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ดูต่อ

กิจกรรมเรซุเม่

กิจกรรมเรซุเม่

ดูต่อ

ประชุมคณาจารย์ 7.12.2560

ประชุมคณาจารย์ 7.12.2560

ดูต่อ

พิธีเปิดห้องจัดทำผลงานทางวิชาการ

พิธีเปิดห้องจัดทำผลงานทางวิชาการ

ดูต่อ

กิจกรรม อพ.สธ.

กิจกรรม อพ.สธ.

ดูต่อ

วิทยาศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 9

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ“วิทยาศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 9”

ดูต่อ

งานกีฬา

งานกีฬา

ดูต่อ

To be number one

To be number one

ดูต่อ

SICE ครั้งที่ 2

SICE ครั้งที่ 2

ดูต่อ

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

ดูต่อ

กิจกรรมสงกราน 2561

กิจกรรมสงกราน 2561

ดูต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ดูต่อ

พิธีเปิดห้องจัดทำผลงานทางวิชาการ โดยผศ.กนก โตสุรัตน์ เป็นประธานในพิธี

พิธีเปิดห้องจัดทำผลงานทางวิชาการ โดยผศ.กนก โตสุรัตน์ เป็นประธานในพิธี

ดูต่อ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2560

ดูต่อ

ประชุมคณาจารย์ ประจำวันที่ 7/12/2560

ประชุมคณาจารย์ ประจำวันที่ 7/12/2560

ดูต่อ

โครงการสอนเสริมความรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

โครงการสอนเสริมความรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

ดูต่อ

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ณ ตึกเอนกประสงค์ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ณ ตึกเอนกประสงค์ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ดูต่อ

ภาพกิจกรรม Big cleaning day, พฤศจิกายน 8, 2017

ภาพกิจกรรม Big cleaning day, พฤศจิกายน 8, 2017

ดูต่อ

การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0”

ดูต่อ

ทอดกฐิน สามัคคี ณ วัดสว่างอรุณ :วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

ทอดกฐิน สามัคคี ณ วัดสว่างอรุณ :วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

ดูต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐.

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐.

ดูต่อ

วันมหิดลประจำปี 2560 : กันยายน 25, 2017

วันมหิดลประจำปี 2560 : กันยายน 25, 2017

ดูต่อ

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ : สิงหาคม 29, 2017

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ : สิงหาคม 29, 2017

ดูต่อ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง

ดูต่อ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560, กรกฎาคม 31, 2017

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560, กรกฎาคม 31, 2017

ดูต่อ

โครงการปฐมนิเทศนักศึษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560, มิถุนายน 3, 2017

โครงการปฐมนิเทศนักศึษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560, มิถุนายน 3, 2017

ดูต่อ

การศึกษาดูงานระบบ MIS จากทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การศึกษาดูงานระบบ MIS จากทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, พฤษภาคม 30, 2017

ดูต่อ

โครงการอบรมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การเงินและพัสดุ , กุมภาพันธ์ 8, 2017

โครงการอบรมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การเงินและพัสดุ , กุมภาพันธ์ 8, 2017

ดูต่อ

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่,มกราคม 24, 2017

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่,มกราคม 24, 2017

ดูต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อนำเสนอและการจัดทำโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ การผลิตสื่อนำเสนอและการจัดทำโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,มกราคม 9, 2017

ดูต่อ

กิจกรรมสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม ProShow Producer

กิจกรรมสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม ProShow Producer ,ธันวาคม 26, 2016

ดูต่อ

คณะวิทย์ฯ

Social Links