บริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี มีบริการวิชาการรวมทั้งสิ้น
7 โครงการโครงการ ชื่อโครงการบริการวิชาการ

 • โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากจากวัตถุดิบในพื้นที่ , ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดย งานวิจัยและบริการวิชาการ
         งบประมาณ 95100 บาท
          ปีงบประมาณ​ 2561
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนภายใต้โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน , โรงเรียนในเขตตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด 5 โรงเรียน โดย งานวิจัยและบริการวิชาการ
         งบประมาณ 61500 บาท
          ปีงบประมาณ​ 2561
 • โครงการการเฝ้าระวังส่งเสรอมสุขภาพด้านการป้องกันการเกิดดรคพยาธิในชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ต.กุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ , ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดย งานวิจัยและบริการวิชาการ
         งบประมาณ 43700 บาท
          ปีงบประมาณ​ 2561
 • โครงการสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน , โดย งานวิจัยและบริการวิชาการ
         งบประมาณ 95090 บาท
          ปีงบประมาณ​ 2560
 • โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน , โดย งานวิจัยและบริการวิชาการ
         งบประมาณ 21600 บาท
          ปีงบประมาณ​ 2560
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ โดย สาขาชีววิทยา
         งบประมาณ 87000 บาท
          ปีงบประมาณ​ 2560
 • โครงการลดช่องว่างทางดิจิทัล ภายใต้โครงการบริการวิชาการ , โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช ,โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 โดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         งบประมาณ 42000 บาท
          ปีงบประมาณ​ 2560

คณะวิทย์ฯ

Social Links