พร.011 นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชา/กอง
สำนักงานคณบดี
สาขาวิชา/งาน
งานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เลขตำแหน่ง
พร.011
ประเภทบุคลากร
พนักงานราชการ
ประเภทบุคลากรย่อย
สนับสนุน (ไม่มีชั่วโมงสอน)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประเทศ
THAILAND
โทรศัพท์
044 - 521393
มือถือ
089-423-4844
E-mail
Nattapong.ka@srru.ac.th

คณะวิทย์ฯ

Social Links