กิจกรรม

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วท.บ.สถิติประยุกต์ [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 มิ.ย. 2563   -อัพเดทล่าสุด 2 ก.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 28 คน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ค.บ.ฟิสิกส์ [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 16 มิ.ย. 2563   -อัพเดทล่าสุด 2 ก.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 16 คน

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ค.บ.เคมี [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2563   -อัพเดทล่าสุด 2 ก.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 14 คน

วิพากษ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 12 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 30 คน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ [..]


โดย Duangtar Novacek - เผยแพร่ 20 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 41 คน


การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกและคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ [..]


โดย Duangtar Novacek - เผยแพร่ 6 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 20 คน

กิจกรรมกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (Science & Tech Game ๒๐๑๙) [..]


โดย วิรุฬห์ ชุ่มมาก - เผยแพร่ 21 ม.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 34 คน

การพัฒนาผู้นำการผลิตผลิตภัณฑ์จากเจลว่านหางจระเข้ [..]


โดย wiroon chummak - เผยแพร่ 26 พ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 20 ธ.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 25 คน

SsSci 2019 (2nd) [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 26 พ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 24 คน

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองผลการเรียน [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 26 พ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 16 คน

การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 26 พ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 5 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 26 พ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 3 คน

ประชุมประธานหลักสูตร [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 26 พ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 3 คน

การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนรักษ์ดินและน้ำ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 26 พ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 8 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links