ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ให้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-5 เข้าสอบ Post-Test [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 13 ส.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 6 คน


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 26 ก.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 11 คน


เลื่อนการสอบวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 18 ก.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 18 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 12 คน

ขอเรียนเชิญ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประธาน [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 15 ก.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 11 คน

ให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 15 ก.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 10 คน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 12 ก.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 10 คน

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 12 ก.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 11 คนความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 5 ก.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 5 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 8 คน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 4 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 11 คน

ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 2 ก.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 2 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 5 คน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 010/2562 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 1 ก.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 1 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 7 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links