ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

จัดซื้อจัดจ้าง - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 22 ก.ค. 2564   - อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2564 - ผู้อ่าน : 8 คน

Responsive image

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ที่ 013/๒๕64

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 

รายการจักร จำนวน 21 รายการ

………………………………………….

                   ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ รายการจักร จำนวน 21 รายการ ราคากลาง 22,900 บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดข้อกำดังต่อไปนี้

                   1. กำหนดวัน เวลาและสถานที่ขายทอดตลาด

                       กำหนดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เริ่มประมูลเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 29109 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลประมูลในวันเดียวกัน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                   2. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด

                       2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา

                       2.2 ผู้ประมูลจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ยื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                              2.2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                       - สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
                                              สำเนาถูกต้อง

                             2.2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                      - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      - สำเนาหนังสือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                             2.2.3 กรณีผู้ประมูลกระทำการในนามบุคคลอื่น จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      - หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

                                      - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง
                                              สำเนาถูกต้อง

                        2.3 คณะกรรมการขายทอดตลาดจะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูลด้วยวาจารายที่เสนอราคาที่ประมูลให้กับทางราชการมากที่สุด

                        2.4 ในกรณีที่มีการยกเลิกการขายด้วยประการใด ๆ ก็ดี และถ้ามีการให้ขายทอดตลาดใหม่ก็ดีหรือยกเลิกการประมูล โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ประมูลราคาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

                                     2.5 ผู้เข้าประมูลครั้งนี้ต้องประมูลด้วยวาจาและพิจารณาตามราคาโดยรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ราคากลางที่กำหนด

                       2.6 ผู้ประมูลได้ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาให้เป็นผู้ซื้อจะต้องนำเงินสดมาชำระทันทีให้แก่ฝ่ายการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามจำนวนเงินที่ประมูลได้ในวันประมูลทั้งหมด และนำใบเสร็จรับเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินออกให้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนในวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

                        2.7 ผู้ประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุ
นั้นตั้งอยู่ให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชนะการประมูลหากล่วงเลยวันที่กำหนดดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้น

                       2.8 การเคลื่อนพัสดุออกไปจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ ผู้ประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเองพร้อมรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการขนย้าย และต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ที่มิได้ประมูลของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น 

                   3. กำหนดพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (จักร)

                       ผู้สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (จักร) สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่จะขายทอดตลาด และดูสภาพพัสดุได้ที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://science.srru.ac.th หากผู้เข้าประมูลไม่มาตรวจสภาพครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (จักร) ให้ถือว่าทราบและได้เห็นสภาพของครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (จักร) นั้น ๆ แล้ว และหากมีความผิดพลาดใด ๆ ให้ถือว่ามิใช่ความผิดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

                                      ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links