แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

ประชาสัมพันธ์คณะ - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 ก.ค. 2564   - อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2564 - ผู้อ่าน : 169 คน

Responsive image

"แนวปฏิบัติที่ดี “การถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยมีงานวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาลัยแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ

เพื่อให้คณาจารย์ทุกคนในคณะสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในคณะประกอบด้วยการระบุความรู้การคัดเลือกการรวบรวมการจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ไปสู่คณาจารย์ทุกท่านให้สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ได้ การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้ดียิ่งขึ้น


ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links