มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ประชาสัมพันธ์คณะ - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 19 มี.ค. 2563   - อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 50 คน

Responsive image

มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ชะลอและบรรเทาผลจากการระบาดของเชื้อไวรัส

 

อ้างถึงคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ.1043/2560 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 079/2563 คณบดีอาศัยความตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึงขอความร่วมมือคณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้

 

  1. งานบริหาร (อ่านเพิ่มเติมเอกสารแนบ)
  2. การบริหารจัดการการศึกษา (อ่านเพิ่มเติมเอกสารแนบ)
  3. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ (อ่านเพิ่มเติมเอกสารแนบ)
  4. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน (อ่านเพิ่มเติมเอกสารแนบ)
  5. งานอาคารสถานที่ (อ่านเพิ่มเติมเอกสารแนบ)

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


เปิดลิงก์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links