ลช.06031 นายวิกรม สุนทรารักษ์

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชา/กอง
สำนักงานคณบดี
สาขาวิชา/งาน
งานบริหารงานทั่วไป
เลขตำแหน่ง
ลช.06031
ประเภทบุคลากร
จ้างชั่วคราว
ประเภทบุคลากรย่อย
สนับสนุน (ไม่มีชั่วโมงสอน)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประเทศ
THAILAND
โทรศัพท์
044-5213*3
มือถือ
090-283-9888
E-mail
vicrom.su@srru.ac.th

คณะวิทย์ฯ

Social Links