พม.322 นายนภจร พรบุญ

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชา/กอง
สำนักงานคณบดี
สาขาวิชา/งาน
งานบริหารงานทั่วไป
เลขตำแหน่ง
พม.322
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคลากรย่อย
สนับสนุน (ไม่มีชั่วโมงสอน)
ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประเทศ
THAILAND
โทรศัพท์
044 - 521393
มือถือ
088-040-5677
E-mail
noppajorn1@live.com

คณะวิทย์ฯ

Social Links