- กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารครุศาสตร์... [ 15 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 38 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 104/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19... [ 13 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 12 คน ]


- เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  ได้นำส่งหนังสือ ขอขอบุคณ คณะข้าราชการ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า " กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ " เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563... [ 13 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 3 คน ]


- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แจ้งการขอปรับเลื่อนหรืองดกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19... [ 13 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 6 คน ]


- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แจ้งประกาศการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... [ 13 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 13 คน ]


-  ขอความอนุเคราะห์ ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินการเปิดรายวิชา และคำร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา แทนนักศึกษาเป็นการชั่วคราว... [ 7 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 48 คน ]


- งานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอเผยแพร่และเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้สนใจ ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563... [ 2 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 9 คน ]


- มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19... [ 19 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 26 คน ]


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ธนาคารออมสิน แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า... [ 9 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 2 คน ]


- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ขอความอนุเคราหะ์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วงงานภายใต้สังกัดของท่านใช้งานแอปพลิเคชัน SydeKick for ThaiFightCOVID โดยสมัครใจ... [ 8 เม.ย. 2563 ]


- การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563... [ 30 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 4 คน ]


- ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ... [ 12 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 7 คน ]


- FameLab 2020... [ 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 10 คน ]


- อบรม "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ"... [ 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 8 คน ]


- ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12... [ 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 9 คน ]


- โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562... [ 2 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 8 คน ]


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- คุรุสภาเปิดรับสมัครขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2563... [ 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 32 คน ]


- ประการรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม... [ 22 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 7 คน ]


- ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563... [ 18 มี.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 1 คน ]


- ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา2563... [ 22 ม.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 1 คน ]


- รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program... [ 9 พ.ย. 2551 - ผู้อ่าน : 1 คน ]


- รับสมัครนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา... [ 27 ก.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 1 คน ]


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... [ 3 ก.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 1 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [ 12 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 11 คน ]


- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 212 รายการ... [ 12 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 9 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แบบมีเงื่อนไข)... [ 2 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 13 คน ]


- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข... [ 24 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 6 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563... [ 21 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 4 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ํง จำนวน 1 เครื่อง ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... [ 21 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 6 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกระดับสูง จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แบบมีเงื่อนไข)... [ 15 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 6 คน ]


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 215/2562... [ 19 มิ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 20 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ี่ 205/2562... [ 12 มิ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 6 คน ]


- กรมศิลปากร จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ... [ 30 เม.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 4 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 155/2562... [ 18 เม.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 1 คน ]


- รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญาโท... [ 29 มี.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 3 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษ... [ 28 มี.ค. 2562 ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 085/2562... [ 15 ก.พ. 2562 ]


- บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับนักเรียน - นักศึกษา... [ 10 ม.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 2 คน ]


อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะวิทย์ฯ

Social Links