Monday, July 16, 2018

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตั้งอยู่ที่เลขที่  186  หมู่ที่  1  ถนนสุรินทร์-ปราสาท  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 32000 โดยมีสำนักงานคณบดีตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทรศัพท์ และโทรสาร หมายเลข 0 4452 1393 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของคณะสามารถสืบค้นได้ที่ https://science.srru.ac.th  อีเมล science.srru@gmail.com

ข่าวล่าสุด

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย” “เชิงนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน” (ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) วันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2561 (รวม 3วัน ) ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี ส่งรายชื่อบุคลกรเข้าฝึกอบรม