อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
   อัตลักษณ์ : ” คุณธรรม นำความรู้ สู่สัมมาชีพ “
   เอกลักษณ์ : ” บริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น “
ปรัชญา “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
ปณิธาน : ” เสริมสร้างคุณธรรม ชี้นำคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “
วิสัยทัศน์
   เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามความต้องการของท้องถิ่น พัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
   1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
   2. ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสามารถบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
   3. ให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน
   4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์หลากหลายสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และเหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคม
   2. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังนี้
      2.1 มีเจตคติ ทักษะ กระบวนการ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต และนำไปประกอบอาชีพได้
      2.2 มีคุณธรรม และปัญญา รู้จักพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต
      2.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศในระดับที่ติดต่อสื่อสารได้
      2.4 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น
   3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า และวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและต่อสังคม
   4. เพื่อส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนา ปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุด
   5.เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
   6. เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม