กลับไปหน้าแรกบทเรียนออนไลน์


 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าชม
4074401
 การแพทย์พื้นบ้านไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วาสนา แก้วหล้า  
1300
 
4072303
 การปฐมพยาบาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา กิ่งจันทร์  
2261
 
4072406
 โรคเด็กและการป้องกัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วาสนา แก้วหล้า  
1938
 
4073205
 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วาสนา แก้วหล้า  
1311
 
4022503
 ชีวเคมี  อ.อรนุช นาคชาติ  
7168
 
4000105
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  คณะผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  
8921
 
4071106
 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วาสนา แก้วหล้า  
2512
 
4071107
 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วาสนา แก้วหล้า  
3073
 
4074310
 พยาธิวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วาสนา แก้วหล้า  
2614
 
4000107
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  อ.วีระชัย บุญปก  
5256
 
4000108
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  อ.วีระชัย บุญปก  
3832
 
4071101
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วาสนา แก้วหล้า  
20271
 
5071401
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น  ผศ.วารุณี สุวรรณานนท์  
2603
 

© Copyright 2005? Copyright 2007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ All rights reserved.
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาทตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร / โทรสาร (044) 521393
ติดต่อ Webmaster หรือ MSN  singhapoo@hotmail.com