กลับไปหน้าแรกบทเรียนออนไลน์


 
บทเรียนออนไลน์  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     
วิชา การปฐมพยาบาล  รหัสวิชา 4072303
     
เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา กิ่งจันทร์
     
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กรกฎาคม 2553    คุณเข้ามาเป็นคนที่  2226
     
เนื้อหารายวิชา การปฐมพยาบาล

รหัสวิชา ๔๐๗๒๓๐๓
หน่วยกิต : ๓(๒-๒-๕)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- ปกหน้า
- คำนำ
- คำประกาศสิทธิผู้ป่วย
- สารบัญ
- บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานของการปฐมพยาบาล
- บทที่ 2 สัญญาณชีพ
- บทที่ 3 การช่วยชีวิตกระตุ้นผายปอด
- บทที่ 4 การตกเลือดและการห้ามเลือด
- บทที่ 5 บาดแผล
- บทที่ 6 แผลไหม้และการกระทบความร้อน
- บทที่ 7 การบาดเจ็บกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ
- บทที่ 8 ทักษะ การปฐมพยาบาล
- บทที่ 9 ภาวะเป็นลม หมดสติ
- บทที่ 10 ภาวะช็อกและภาวะชัก
- บทที่ 11 สารพิษ
- บทที่ 12 ภาวะฉุกเฉินทางตา หู คอ จมูก
- บรรณานุกรม
     
ย้อนกลับ...

© Copyright 2005? Copyright 2007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ All rights reserved.
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาทตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร / โทรสาร (044) 521393
ติดต่อ Webmaster หรือ MSN  singhapoo@hotmail.com