เซลล์ ( cell ) คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตได้ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีเซลล์เป็นองค์ประกอบ เซลล์มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปตามชนิดและหน้าที่ เซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดได้แก่ เซลล์ของแบคทีเรีย เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ได้แก่ เซลล์ของไข่ของนกกระจอกเทศ เป็นต้น

ภาพที่ 2.1 แสดงขนาดของเซลล์ต่าง ๆ เทียบกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด จะเห็นว่าขนาดของอะตอมมีขนาดเล็กที่สุดคือ 0.1 nm เซลล์ของแบคทีเรียมีขนาด 1-10 ไมโครเมตร คนมีขนาดประมาณ 1-2 เมตร
ที่มา : http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookCELL 2. html

 

รูปที่ 2.2 ลักษณะของเซลล์ต่าง ๆ 1) เซลล์เม็ดเลือดแดง 2) เซลล์เยื่อบุ 3) เซลล์ประสาท
ที่มา : http://www.pharmaceutical-technology.com/projects/chugay/images/CHUGAI-4.jpg
http://www.ars-grin.gov/ars/SoAtlantic/fp/sti/lapointe/drw_iridovirus/drw_trach_tem.jpg


Text Box: เกล็ดความรู้ เซลล์ที่มีขนาดเล็กมากต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ คือ เซลล์ของแบคทีเรีย เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์ตับ เซลล์ของอะมีบ้า และเซลล์ไข่ของคน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.0001 0.007 0.002  0.01 และ 0.1 มิลลิเมตร ตามลำดับ เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ คือ เซลล์ของ ไข่นก ไข่ไก่ และไข่นกกระจอกเทศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 50 และ 150 มิลลิเมตร ตามลำดับ

 

 

back to the previous page
go to next page