.....
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Internet
ภายในมหาวิทยาลัย..
   เฮ้ย..นี้มันสุดยอด!
   ดีเลยละ
   ใช้ได้นี่
   อืม..ก็ok
 
พฤษภาคม 2558
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ บ้านโนนใหญ่ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
         ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ติดต่อได้ที่สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค โทร 044 - 041622 เวลา08.30 - 16.30 น.ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ....
  รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2/2555 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2555
         ....
  โครงการดุษฎีวิจัยสัญจรแนวชาติพันธุ์วรรณนา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      การศึกษาตามโครงการดุษฎีวิจัยสัญจรแนวชาติพันธุ์วรรณนา นั้น นำโดย รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ ประธานสาขา และผู้ร่วมเดินทางกว่า 60 ท่าน ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นต่าง ๆ ทุกคนตื่นตากับสิ่งที่พบโดยเฉพาะปราสาท นครวัด นครธมที่มีความสวยงามมากๆ ในทริปนี้ลูกทัวส์ทุกท่านมีความพอใจอย่างมากกับการบริการของทัวส์ ซึ่งขอขอบคุณอย่างมาก โอกาสหน้าอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมทริปกับดุษฎีวิจัยสัญจรทั้งในและต่างประเทศค่ะ
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 12 ตุลาคม 2555
 ที่มาของประกาศ :รุ่งทิวา ชนุดรัมย์
 
  โครงการสัมนาปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาเชิงลึกและเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มชาติพันธ์ออสโตรเอเชียติก
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      โครงการสัมนาปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาเชิงลึกและเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มชาติพันธ์ออสโตรเอเชียติก ในระหว่างวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2552 น. ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 1 สิงหาคม 2553
 ที่มาของประกาศ :ชมพูนุท
 
  โครงการสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การวางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      โครงการสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การวางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 - มกราคม 2553 โดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สมพงษ์ ธงไชย และศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.เทพพนม เมืองแมน
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 1 สิงหาคม 2553
 ที่มาของประกาศ :ชมพูนุท
 
   การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
   การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
   การสอบวิทยานิพนธ์
   การสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
   การสอบวัดคุณลักษณะที่เหมาะสม
   การสอบประมวลความรู้
   ประวัติประธานสาขา รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
   ใบคำร้องขอสอบประมวลความรู้
   ฟอร์มแบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
   ฟอร์มแบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจรูปแบบ
   ฟอร์มแบบคำร้องขอสอบ QE
   ฟอร์มแบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
   ฟอร์มแบบคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
   ฟอร์มแบบเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
   ฟอร์มแบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
   ฟอร์มแบบนำส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ (3บท)
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษย์ศาสตร์
คณะคุรุศาสตร์
คณะอุตสหากรรม ฯ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
UBICS
โครงการ ENGAGE
คลีนิกวิจัย
UniNet
พุทธพันธุ์แท้
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์วิเทศสัมพันธ์
อีเมล์สำหรับบุคลากร
เช็คเกรดออนไลน์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 404520 คน
© Copyright 2009 โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 044-713902, 085-6350880 / โทรสาร 044-713902,044-518134
ติดต่อ Webmaster หรือ MSN : m_supimpa@hotmail