หน้าแรก | กระดานข่าว | ตั้งกระทู้ | สมุดเยี่ยม| เข้าสู่ระบบ                                  

หลักสูตร
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปผลิตวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป (วท.บ.คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนแต่ละวิชา ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 61 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาเอก

แบบเอกเดี่ยว 61 หน่วยกิต

แบบเอก- เอก 30 หน่วยกิต

แบบเอก- โท 40 หน่วยกิต

2.1.2 วิชาโท 20 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพครู 25 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา

2.1.1 วิชาเอก วิชาเอกคหกรรมศาสตร์จัดเป็น 3 แบบ คือ แบบเอกเดี่ยว

แบบเอก - เอก และแบบเอก- โท

บังคับ ทั้งแบบเอกเดี่ยว แบบเอก - เอก และแบบเอก- โท 30 หน่วยกิต

4501101 แนะนำคหกรรมศาสตร์ 2(2-0)

4511101 โภชนาการ 2(2-0)

4511103 บริโภคศึกษา 3(3-0)

4511201 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร 3(2-2)

2011301 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 2(2-0)

4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 2(1-2)

4521101 ความรู้เรื่องผ้า 2(1-2)

4521301 หลักการตัดเย็บเบื้องต้น 2(1-2)

4531101 การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 2(1-2)

4541102 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน 2(1-2)

4541202 การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 2(1-2)

4551101 งานดอกไม้สดและใบตอง 2(1-2)

4551401 งานเย็บ- ปัก- ถัก- ร้อย 2(1-2)

เลือก แบบเอกเดี่ยว เรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

แบบเอก- โท เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

เลือกเรียนรายวิชาเลือกโดยเลือกจากรายวิชาในแขนงเดียวกัน หรือต่างแขนงวิชาก็ได้ให้ครบจำนวนหน่วยกิตตามที่กำหนด รายวิชาเลือกของ 5 แขนงวิชา มีดังต่อไปนี้

1. แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ

3562116 การจัดการร้านค้าอาหาร 2(1-2)

4071304 สุขวิทยาอาหาร 2(2-0)

4512201 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 2(1-2)

4512101 โภชนศาสตร์มนุษย์ 2(2-0)

4512102 โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2)

4512103 โภชนศาสตร์ชุมชน 3(2-2)

4512203 การถนอมอาหาร 3(2-2)

4512204 การแปรรูปอาหาร 3(2-2)

4512205 อาหารท้องถิ่น 3(2-2)

4512206 อาหารไทย 3(2-2)

4512207 อาหารจีน 2(1-2)

4512208 อาหารนานาชาติ 2(1-2)

4513101 อาหารบำบัดโรค 3(2-2)

4513201 อาหารว่าง 2(1-2)

4513202 ขนมไทย 2(1-2)

4513203 ขนมอบ 3(2-2)

4513204 การแต่งหน้าเค้กและขนม 2(1-2)

4513205 เครื่องดื่ม 2(1-2)

4514201 การประกอบอาหารเสร็จเร็ว 2(1-2)

4514202 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2)

4512210 อาหารยุโรป 2(1-2)

4512211 อาหารญี่ปุ่น 2(1-2)

4512212 อาหารฝรั่งเศส 2(1-2)

4512213 อาหารอิตาเลียน 2(1-2)

4514207 ไอศกรีม 2(1-2)

4512215 อาหารมังสะวิรัติและอาหารเจ 2(1-2)

4514301 การบริการอาหารในสถาบัน 2(1-2)

4514302 การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ 2(1-2)

4514901 โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2)

4514902 ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2)

4514303 สัมมนาเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 1(1-0)

4514904 การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2)

2. แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3562112 การจัดการร้านค้าเสื้อผ้า 2(1-2)

4521102 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2(1-2)

4521103 ประวัติเครื่องแต่งกาย 2(2-0)

4521201 การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2(1-2)

4522101 เสื้อผ้าสำหรับครอบครัว 2(2-0)

4522201 การสร้างแบบเสื้อแฟชั่น 3(2-2)

4522202 การออกแบบลวดลายผ้าด้วยวิธีพิมพ์ย้อม 2(1-2)

4522302 เสื้อผ้าเด็ก 3(2-2)

4522303 การตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสตรี 3(2-2)

4522304 การตัดเย็บเสื้อและกางเกงชาย 3(2-2)

4522401 เสื้อผ้าเพื่อการค้า 3(2-2)

4523201 การออกแบบแฟชั่นเสื้อระดับสูง 2(1-2)

4523401 การซักรีดซ่อมแซมเสื้อผ้าเพื่อการค้า 2(1-2)

4523303 กางเกงสตรี 3(2-2)

4523402 การทำแบบตัดเพื่อการอุตสาหกรรม 2(1-2)

4523403 การตัดเย็บเสื้อผ้าแบบอุตสาหกรรม 2(1-2)

4523302 ชุดสตรี 3(2-2)

4524301 การตัดเย็บชุดวิวาห์- ราตรีแบบไทย 3(2-2)

4524302 การทำเสื้อผ้าบนหุ่น 2(1-2)

4524303 การตัดเย็บชุดชั้นใน 2(1-2)

4524304 การตัดเย็บสูทสตรี 3(2-2)

4524305 การตัดเย็บสูทชาย 3(2-2)

4524307 การตัดเย็บชุดวิวาห์- ราตรี 3(2-2)

4524308 การตัดเย็บชุดว่ายน้ำ 2(1-2)

4524901 โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงผ้าและเครื่องแต่งกาย 2(1-2)

4524902 ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงผ้าและเครื่องแต่งกาย 2(1-2)

4524903 สัมมนาเฉพาะแขนงผ้าและเครื่องแต่งกาย 1(1-0)

4524904 การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงผ้าและเครื่องแต่งกาย 2(1-2)

3. แขนงวิชาบ้าน และการจัดการทรัพยากร

2022308 เทคนิคการทำหุ่นจำลอง 3(2-2)

2031401 หลักการออกแบบศิลปกรรม 3(2-2)

2041403 การออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2)

2041406 การออกแบบตกแต่งภายนอก 3(2-2)

4011503 ฟิสิกส์ในบ้าน 2(1-2)

4532101 การจัดการเรื่องเวลา 2(1-2)

4532302 การจัดการที่อยู่อาศัย 3(2-2)

4532801 การฝึกงานคหกรรมศาสตร์ในบ้าน 2(100)

4533101 การวางแผนใช้เนื้อที่ห้องปฏิบัติการ 2(1-2)

4533201 การออกแบบเครื่องเรือนเครื่องใช้สำหรับครอบครัว 3(2-2)

4534101 การส่งเสริมและเผยแพร่การจัดการบ้านเรือน 2(1-2)

4534901 โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงบ้านและการจัดการทรัพยากร 2(1-2)

4534902 ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงบ้านและการจัดการทรัพยากร 2(1-2)

4534903 สัมมนาเฉพาะแขนงบ้านและการจัดการทรัพยากร 1(1-0)

4534904 การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงบ้านและการจัดการทรัพยากร 2(1-2)

4. แขนงวิชาพัฒนาครอบครัวและเด็ก

1051103 จิตวิทยาวัยเด็ก 2(2-0)

1053401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 3(2-2)

1053506 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2)

1054101 การให้การศึกษาแก่พ่อแม่ 2(2-0)

1071401 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

1072401 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

2512203 สุขวิทยาจิต 2(2-0)

2562303 กฎหมายครอบครัว 2(2-0)

4072321 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว 2(2-0)

4072507 อนามัยในครอบครัวและเคหะพยาบาล 2(1-2)

4541102 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน 2(1-2)

4542201 การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน 2(1-2)

4543201 การส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก 2(2-0)

4544201 กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก 2(1-2)

4544901 โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 2(1-2)

4544902 ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 2(1-2)

4544903 สัมมนาเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 1(1-0)

4553401 การประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็ก 2(1-2)

4541103 พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(2-2)

5. แขนงวิชาศิลปะประดิษฐ์

3562113 การจัดการร้านค้าศิลปะประดิษฐ์ 2(1-2)

4551102 การจัดพาน 2(1-2)

4551103 เครื่องแขวนไทย 3(2-2)

4551104 งานใบตอง 2(1-2)

4551402 หัตถกรรมท้องถิ่น 2(1-2)

4551403 การประดิษฐ์เศษวัสดุ 2(1-2)

4551404 การประดิษฐ์งานกระดาษ 2(1-2)

4551405 งานสานและงานทอ 2(1-2)

4551406 งานถัก 2(1-2)

4552101 การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ 3(2-2)

4552102 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย 3(2-2)

4552103 งานใบตองวิจิตรศิลป์ 3(2-2)

4552105 การแกะสลักผักและผลไม้ 2(1-2)

4552104 การร้อยมาลัย 3(2-2)

4552107 พวงมาลัยดอกไม้สด 3(2-2)

4552201 การประดิษฐ์ดอกไม้เทียม 3(2-2)

4552202 การจัดดอกไม้เทียม 2(1-2)

4552203 การประดิษฐ์ใบไม้เทียม 2(1-2)

4552204 การจัดใบไม้เทียม 2(1-2)

4552401 การเขียนลวดลาย 2(1-2)

4552402 การประดิษฐ์ตุ๊กตา 2(1-2)

4552403 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากใยพืช 2(1-2)

4552404 การห่อของขวัญ 2(1-2)

4553101 การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น 2(1-2)

4553102 การจัดดอกไม้แบบตะวันตก 2(1-2)

4553103 การจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคลสมรส 3(2-2)

4553104 การจัดดอกไม้ในงานพิธีอวมงคล 3(2-2)

4553105 งานใบตองเทียม 3(2-2)

4553106 พานดอกไม้สดแบบวิจิตรศิลป์ 3(2-2)

4553107 พวงมาลัยดอกไม้สดแบบวิจิตรศิลป์ 3(2-2)

4553109 การแกะสลักผัก 3(2-2)

4553110 การปอกคว้านและการแกะสลักผลไม้ 3(2-2)

4553201 การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ 3(2-2)

4553202 การจัดดอกไม้เทียมแบบสร้างสรรค์ 2(1-2)

4553301 การทำดอกไม้แห้ง 2(1-2)

4553302 การจัดดอกไม้แห้ง 2(1-2)

4554303 การบรรจุหีบห่องานศิลปประดิษฐ์ 2(1-2)

4553401 การประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็ก 2(1-2)

4553402 งานประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ 2(1-2)

4553403 เครื่องหอม 2(1-2)

4553404 บุหงา 2(1-2)

4553405 ของชำร่วย 2(1-2)

4553406 ศิลปะการปั้น 2(1-2)

4554101 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ 3(2-2)

4554102 การจัดดอกไม้ในงานพิธีอุปสมบท 3(2-2)

4554104 พวงมาลัยดอกไม้เทียม 3(2-2)

4554105 เครื่องแขวนไทยดอกไม้เทียมแบบประยุกต์ศิลป์ 3(2-2)

4554106 การแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน 2(1-2)

4554107 พานดอกไม้เทียมแบบวิจิตรศิลป์ 3(2-2)

4554108 พวงมาลัยดอกไม้เทียมแบบวิจิตรศิลป์ 3(2-2)

4554109 เครื่องแขวนไทยดอกไม้สดแบบประณีตศิลป์ 3(2-2)

4554110 เครื่องแขวนไทยดอกไม้เทียมแบบประณีตศิลป์ 3(2-2)

4552501 การประดิษฐ์ดอกไม้เทียมเพื่อการอุตสาหกรรม 2(1-2)

4554401 ศิลปะการพับผ้า 2(1-2)

4554402 เครื่องหอมและของชำร่วย 2(1-2)

4554403 การประดิษฐ์ตุ๊กตาไทย 2(1-2)

4554501 งานประดิษฐ์เพื่อการอุตสาหกรรม 3(2-2)

4554901 โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ์ 3(2-2)

4554903 สัมมนาเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ์ 1(1-0)

4554904 การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ์ 2(1-2)

4561201 การออกแบบลายทอ 2(1-2)

4562406 การเย็บปักด้วยมือและจักร 2(1-2)

4551407 งานเย็บ 2(1-2)

4551408 งานปัก 2(1-2)

4551409 งานร้อย 2(1-2)

4553111 การจัดพวงมาลา 2(1-2)

4553112 การจัดช่อดอกไม้ 2(1-2)

4553113 การจัดกระเช้าดอกไม้ 2(1-2)

2.1.2 วิชาโท วิชาโทคหกรรมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

บังคับ เรียน 11 หน่วยกิต

2011301 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 2(2-0)

3591103 บริโภคศึกษา 3(3-0)

4021701 เคมีประยุกต์ในวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2)

4501101 แนะนำคหกรรมศาสตร์ 2(2-0)

4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 2(1-2)

เลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

4511101 โภชนาการ 2(2-0)

4511201 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร 3(2-2)

4521301 หลักการตัดเย็บเบื้องต้น 2(1-2)

4531101 การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 2(1-2)

4532201 เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน 2(1-2)

4541102 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน 2(1-2)

4541201 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 2(2-0)

4551101 งานดอกไม้สดและใบตอง 2(1-2)

4551401 งานเย็บ- ปัก- ถัก- ร้อย 2(1-2)

2.2 กลุ่มวิชาชีพครู 25 หน่วยกิต

บังคับ เรียน 18 หน่วยกิต

1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(2-2)

1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2)

1022301 หลักการสอน 3(2-2)

1032101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2)

1042104 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(1-2)

1043408 การวิจัยทางการศึกษา 2(1-2)

1051203 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2)

เลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

1011201 สังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0)

1012101 การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย 2(2-0)

1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0)

1013201 การจัดโรงเรียนชุมชน 2(2-0)

1013202 การศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0)

1013204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น 2(2-0)

1013504 การศึกษาทางเลือก 2(2-0)

1013205 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0)

1013206 การเมืองกับการศึกษา 2(2-0)

1013102 นโยบายการศึกษา 2(2-0)

1013207 การศึกษากับสิ่งแวดล้อม 2(2-0)

1013208 การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม 2(2-0)

1013103 อนาคตศึกษา 2(2-0)

1012102 กิจกรรมยามว่างเพื่อการศึกษา 2(2-0)

1014901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0)

1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(2-2)

1013209 การศึกษาร่วมสมัย 2(2-0)

1023201 กิจกรรมร่วมหลักสูตร 2(2-0)

1024601 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-2)

1022501 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 2(2-0)

1022302 การสอนซ่อมเสริม 2(2-0)

1023210 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2)

1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(2-0)

1023302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0)

1023303 การพัฒนารูปแบบการสอน 2(1-2)

1021206 หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0)

1034101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0)

1031204 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0)

1032502 การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2)

1033102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2)

1042201 การสร้างแบบทดสอบ 2(1-2)

1043102 การประเมินทางการศึกษา 2(1-2)

1043110 การวัดจริยธรรม 2(1-2)

1043107 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 2(1-2)

1043409 สถิติและการวิจัยสำหรับครู 2(1-2)

1044201 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 3(2-2)

1052301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู 2(2-0)

1053101 ความคิดสร้างสรรค์ 2(2-0)

1053302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม 2(2-0)

1053501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 3(3-0)

1071102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(3-0)

1051103 จิตวิทยาวัยเด็ก 2(2-0)

1053602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0)

1053603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0)

1053502 จิตวิทยาการแนะแนว 2(2-0)

1053613 กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน 2(2-0)

1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0)

1061101 หลักการบริหารการศึกษา 3(3-0)

1061103 พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา 2(2-0)

1062501 สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู 2(2-0)

1063101 ธุรกิจการศึกษา 2(2-0)

1063104 การอาชีวศึกษา 2(2-0)

1063303 การบริหารงานบุคคล 2(2-0)

1064301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ 2(2-0)

1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0)

1073501 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0)

2562405 กฎหมายการศึกษาไทย 2(2-0)

2.3 กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2.3.1 รายวิชาสำหรับผู้เรียนวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 10 หน่วยกิต

กลุ่มย่อยที่ 1 เรียน 3 หน่วยกิต

1023612 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 3(2-2)

กลุ่มย่อยที่ 2 เรียน 7 หน่วยกิต

1003801 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 2 1(60)

1004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 3 5(450)

1023812 การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1(60)

2.3.2 รายวิชาสำหรับผู้เรียนวิชาโทคหกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

1023612 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 3(2-2)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี10 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรวิทยาลัยครูหรือหลักสูตรสถาบันราชภัฏโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้


****** ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์******