.....
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน
   บุคลากร
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   รวมรูปกิจกรรม
   รายงานการประชุม
   เอกสารอาจารย์/เจ้าหน้าที่
   เอกสารนักศึกษา
   บทเรียนออนไลท์
   ตรวจสอบผลการเรียน
   โครงการอบรม / สัมมนา
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   Link แนะนำ
   ติดต่อเรา
   admistrator
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Web site
โปรแกรมสาธารณสุขศาสตร์....
   เฮ้ย..นี้มันสุดยอด!
   ดีเลยละ
   ใช้ได้นี่
   อืม..ก็ok
 
  การลงทะเบียนเรียนออนไลน์
         นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาค กศ.บป. ชั้นปี 2 (รหัส 55) และชั้นปี 3 (รหัส 54) ให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวัน 10 - 11 มิ.ย. 56 ตามแผนการเรียนที่ได้รับนะคะ....
  ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
         คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกคน เข้าสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นในรั้วม่วง-เขียว ....
  ประกาศคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
         คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ....
  ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
          เป็นข้อตกร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวระหว่างการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน....
  น้องใหม่สาธารณสุขศาสตร์ 7
         สานสัมพันธ์น้องพี่สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 7 เป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นน้องและรุ่นพี่ได้รู้จักกัน สร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่....
  การประชุมวิชาการระดับชาติ "เรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน"
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      การประชุมวิชาการระดับชาติ "เรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน" "Academic Excellence in Nursing and Health Moving Toward ASEAN Community" ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 ณ. โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 25 มิถุนายน 2557
 ที่มาของประกาศ :Needit
 
  การเตรียมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      หลังจากที่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้กลับมาจากการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ชุมชนต่างๆ นักศึกษาจะต้องกลับมาจัดนิทรรศการสรุป เพื่อให้อ่านอาจารย์ในสาขาวิชาได้ประเมินผลงาน โดยในการนี้ผู้ที่สนใจชมนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเช้าชมได้ที่ ชั้น 2 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 19 มิถุนายน 2557
 ที่มาของประกาศ :นีดิชญ์
 
  แผนการเรียนนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ภาค กศ.บป. 1/2556
  แบบการแปลผลการวัดสัญญาณชีพ
  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทำการวิจัย สำหรับนักศึกษา.doc
  คู่มือ และแนวปฏิบัติในการเขียนปัญหาพิเศษ การวิจัย 2554.pdf
  เอกสารเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฉบับสมบูรณ์
  02 แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงานประจำวัน
  01 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
  แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว
  โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2554
  09 บัญชีลงเวลาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข สมบูรณ์
  โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในชุมชน
         การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในชุมชน....
  รายละเอียด....
  โครงการจิตอาสาเพื่องานสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ
         1.เพื่อให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือการดำเนินงานด้านสุขภาพตามศักยภาพของนักศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการดำเนินงานด้านสุขภาพในหน่วยงานสาธารณสุข ....
  รายละเอียด....
  โครงการอบรมเทคนิคการศึกษาชุมชน
         เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาชุมชนและการใช้เครื่องมือต่างๆในการศึกษาชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดูแลสุขภาพของประชาชน....
  รายละเอียด....
  โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
         เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการตัดต่อภาพและสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการช่วยออกแบบให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น....
  รายละเอียด....
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 บริการดาวน์โหลด
 อีเมล์สำหรับบุคลากร
 เบอร์โทรศัพท์บุคคลากร
 ค้นหาสิ่งของทางไปรษณีย์
 ระบบประเมิณ online
 Radio online
 Video Streaming
 SmartEducation Sim
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 32330 คน
© Copyright 2009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ All rights reserved.
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร / โทรสาร (044) 521393
ติดต่อ Webmaster หรือ MSN : W.nualnang@msn.com